Obchodné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie BELKY s.r.o. a reklamačný poriadok

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch Cestovnej kancelárie BELKY a reklamačný poriadok (ďalej len „Všeobecné podmienky“) sú platné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu organizované CK BELKY. Všeobecné podmienky CK BELKY sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej iba zmluvy o zájazde), ktorú CK BELKY uzatvára s objednávateľom zájazdu. Podpisom zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že tieto informácie a podmienky sú mu známe, uznáva ich a súhlasí s nimi.

ČLÁNOK I.
VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1/ Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
Cestovná kancelária BELKY s.r.o so sídlom Žihárec 739, 925 83 Žihárec, IČO: 51 056 887, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka 40649/T (ďalej len „CK BELKY“), ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje priamo, prostredníctvom externých autorizovaných predajcov, internetového obchodu, obchodných zástupcov alebo siete vlastných predajných miest a objednávateľ, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

2/ Zmluvný vzťah medzi CK BELKY a objednávateľom vzniká:

a) dňom uzatvorenia písomnej zmluvy o zájazde podpisom oboch zmluvných strán,
b) dňom potvrdenia riadne vyplnenej objednávky elektronickou formou objednávateľa zo strany CK BELKY,
c) dňom potvrdenia ponuky zo strany objednávateľa, ktorú zasiela CK BELKY objednávateľovi na základe objednávky, pre prípad služieb, ktorých stanovenie ceny závisí od požiadaviek objednávateľa.

3/ Zmluva o zájazde (ďalej len „zmluva“) platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených zmluve ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov. Za neplnoletú osobu uzatvára zmluvu jej zákonný zástupca.

4/ Pri kúpe služieb prostredníctvom webového sídla CK BELKY objednávateľ zasiela CK BELKY objednávku riadnym vyplnením formulára. CK BELKY po obdržaní objednávky preverí dostupnosť objednávaných služieb a následne zašle objednávateľovi na emailovú adresu ním uvedenú Potvrdenie objednávky s povinnosťou platby, v ktorom CK BELKY zároveň uvedie sumár informácií o objednaných službách, počte účastníkov zájazdu, termínoch, ubytovaní, atď. Prílohou potvrdenia objednávky je aj faktúra na objednané služby.

5/ V prípade nedostupnosti ktorejkoľvek z objednaných služieb, informuje o tejto skutočnosti CK BELKY objednávateľa bezodkladne. V prípade, že CK BELKY ponúkne objednávateľovi za niektorú z nedostupných služieb náhradnú alternatívu, považuje sa tento úkon za novú ponuku a zmluvný vzťah
vzniká jej potvrdením zo strany objednávateľa, resp. momentom, kedy sa CK BELKY a objednávateľ dohodnú na všetkých podstatných náležitostiach zmluvy. Povinnosť platby vzniká objednávateľovi momentom vzniku zmluvného vzťahu podľa predchádzajúcej vety na základe faktúry zaslanej CK BELKY.

6/ Obsah zmluvy sa určuje podľa popisu služieb, vrátane cien, uvedených na webovom sídel CK BELKY, ktorý tvorí súčasť zmluvy ako aj dodatočných ponúk CK BELKY, potvrdených objednávok, týchto Všeobecných podmienok, príp. osobitných dojednaní zmluvných strán.

7/ Zaplatením plnej ceny sa CK BELKY objednávateľovi zaväzuje zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu, kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu objednaných služieb.

ČLÁNOK II.
CENOVÉ PODMIENKY

1/ Ceny služieb ponúkaných CK BELKY sú zmluvnými cenami dohodnutými medzi CK BELKY a objednávateľom, pričom niektoré ponúkané služby majú stanovenú fixnú cenu a pri niektorých cena závisí od požiadaviek objednávateľa. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve, v potvrdenej objednávke alebo v potvrdenej ponuke podľa článku I., ods. 2 týchto Všeobecných podmienok.

2/ Zmluvné strany sa dohodli na možnosti zvýšenia ceny zájazdu jednostranným úkonom v prípade, že dôjde ku:

a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,
b) zvýšeniu poplatkov spojených s dopravou, napríklad letiskových,
c) prístavných alebo tranzitných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu.

3/ Ak dôjde k uvedeným zmenám do 21. dňa pred začiatkom zájazdu, je CK BELKY oprávnená cenu zájazdu uvedenú v zmluve o zájazde jednostranne zvýšiť o čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa ods. 2) týchto Všeobecných podmienok oproti cene služieb a platieb zahrnutých v cene zájazdu.

4/ Písomné oznámenie o zvýšení ceny musí CK BELKY odoslať objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začiatkom zájazdu, inak cestovnej kancelárii nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

ČLÁNOK III.
PLATOBNÉ PODMIENKY

1/ CK BELKY má právo na zaplatenie ceny objednaných služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím na základe vystavanej faktúry podľa čl. I., ods. 5 a 6 týchto Všeobecných podmienok.

2/ Splatnosť faktúry za objednané služby bude uvedená vo faktúre odoslanej objednávateľovi zo strany CK BELKY. Za zaplatenie ceny objednaných služieb sa považuje pripísanie finančných prostriedkov vo výške určenej podľa čl. II, ods. 1 týchto Všeobecných podmienok v prospech účtu CK BELKY.

3/ Objednávateľ môže uhradiť cenu objednaných služieb jedným z nasledovných spôsobov:

a) prostredníctvom služby Pay-Pal,
b) platobnou kartou,
c) prevodom na účet CK BELKY,
d) vkladom na účet CK BELKY.

4/ Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny objednaných služieb. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov v stanovenej lehote neuhradí úplnú cenu objednaných služieb, zmluva uzavretá na základe konkrétnej objednávky automaticky zaniká 5-tym dňom nasledujúcim po dni omeškania objednávateľa. V takomto prípade je CK BELKY oprávnená požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VI. týchto Všeobecných podmienok. Nároky CK BELKY voči objednávateľovi vzniknuté počas trvania zmluvy (napr. sankcie, ktoré je CK BELKY povinná zaplatiť dodávateľom služieb z dôvodu rezervovania a zrušenia služieb pre objednávateľa a pod.) zostávajú zachované aj po zániku zmluvného vzťahu podľa tohto odseku.

ČLÁNOK IV.
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA A CK BELKY

A) Práva a povinnosti objednávateľa

1/ Objednávateľ má právo:

a) na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
b) požadovať od CK BELKY informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
c) byť oboznámený v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách s návrhmi zmien v zmluvne dohodnutých službách,
d) požadovať neodkladne odstránenie vád v poskytovanej službe u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK BELKY,
e) odstúpiť od zmluvy o zájazde kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb podľa článku VI. týchto Všeobecných podmienok za podmienky uhradenia vypočítanej zmluvnej pokuty.
f) na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom VII. týchto Všeobecných podmienok,
g) dostať najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu ďalšie písomné podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú CK BELKY známe, pokiaľ nie sú už obsiahnuté v zmluve o zájazde v katalógu, alebo na internetovej stránke. Tieto písomné informácie o zájazde posiela CK BELKY poštou, alebo e-mailom len na jednu adresu, uvedenú objednávateľom. Na základe dohody objednávateľa a CK BELKY môžu byť písomné informácie doručené aj osobne.
h) písomne oznámiť CK BELKY najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu, že zájazdu sa namiesto neho, alebo iného účastníka uvedeného v zmluve, zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré CK BELKY v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú a to 20,- EUR za osobu, v prípade využitia leteckej prepravy na pravidelných linkách bude výška poplatku za zmenu stanovená podľa tarifných podmienok príslušnej leteckej spoločnosti, taktiež v prípade vzniku iných nákladov v súvislosti poskytovania dohodnutých služieb je povinný objednávateľ náklady uhradiť.

2/ V zmysle zákona 391/2015 Z.z. má objednávateľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu ak objednávateľ nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva a CK BELKY na jeho žiadosť odpovedala zamietavo, alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia.

3/ Objednávateľ má povinnosť:

a) poskytnúť cestovnej kancelárii potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v zmluve o zájazde vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky CK,
b) zabezpečiť u osôb mladších ako 18 rokov sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka, obdobne zabezpečiť sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov. V prípade neplnoletej osoby, ktorá nie je sprevádzaná zákonným zástupcom CK BELKY odporúča objednávateľovi zabezpečiť si písomné plnomocenstvo oprávňujúce sprevádzajúcu osobu uzavrieť zmluvu za každú neplnoletú osobu, ako aj na sprevádzanie každej neplnoletej osoby. CK BELKY nezodpovedá za prípadné problémy spojené s jeho absenciou.
c) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto Všeobecných podmienok,
d) bez zbytočného odkladu oznamovať CK BELKY svoje stanovisko k prípadným návrhom zmien v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb,
e) prevziať od CK BELKY doklady potrebné pre čerpanie služieb a riadne ich skontrolovať pred začatím zájazdu,
f) mať u seba platný cestovný doklad, prípadne vízum (pokiaľ je vyžadované), dodržiavať colné a pasové predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník zájazdu,
g) splniť očkovacie, príp. ďalšie zdravotné formality pri cestách do krajín, pre ktoré sú stanovené medzinárodnými zdravotníckymi predpismi,
h) riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK BELKY a dodržiavať stanovený program,
i) počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných zákazníkov, dodávateľov služieb alebo CK BELKY,
j) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov podľa článku VII. týchto Všeobecných podmienok,
k) dodržať všetky pokyny CK a dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase.

4/ K povinnostiam objednávateľa ďalej patrí:

a) zoznámiť svojich účastníkov s týmito Všeobecnými podmienkami ako aj s ďalšími informáciami, ktoré dostane od CK BELKY, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb,
b) zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti zákazníkov, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník,
c) odovzdať CK BELKY menný zoznam účastníkov podľa vopred dohodnutého termínu a so všetkými požadovanými náležitosťami, u detí do 18 rokov uviesť úplný dátum narodenia a uviesť osoby zodpovedné za dohľad a ich sprevádzanie.

B) Práva a povinnosti CK BELKY

1/ K právam a povinnostiam objednávateľa uvedeným v článku IV. týchto Všeobecných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce práva a povinnosti CK BELKY.

2/ CK BELKY je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.

3/ CK BELKY nie je povinná poskytnúť zákazníkovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.

4/ CK BELKY je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdov, na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK BELKY z dôvodu svojho úpadku:

– neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,
– nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
– nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.

5/ CK BELKY je povinná odovzdať objednávateľovi súčasne so zmluvou o zájazde aj doklady určené objednávateľovi, ktoré musia obsahovať informácie o uzatvorenom povinnom zmluvnom poistení zájazdu. CK BELKY a jej klienti sú poistení pre prípad úpadku CK BELKY podľa zákona č. 281/2001 Z.z. v zmysle všeobecných poistných podmienok pre poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. Za splnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety zmluvné strany považujú umiestnenie dokladu o povinnom poistení na webovom sídle CK BELKY.

6/ CK BELKY má právo na odstúpenie od zmluvy o zájazde s objednávateľom, ktorý svojim správaním a konaním znemožňuje realizáciu zájazdu podľa vopred dohodnutých podmienok alebo ohrozuje bezpečnosť ostatných účastníkov zájazdu. CK BELKY má v takýchto prípadoch nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľom. Objednávateľ v takýchto prípadoch nemá nárok na náhradu neposkytnutých resp. nečerpaných služieb.

ČLÁNOK V.
ZMENY DOHODNUTÝCH SLUŽIEB, ZRUŠENIE ZÁJAZDU

1/ Ak je CK BELKY nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi v písomnej forme zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK BELKY v lehote určenej cestovnou kanceláriou v návrhu zmeny.

2/ CK BELKY má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi CK BELKY a objednávateľom, ak v lehote do 31 dní pred jeho začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu. Minimálny počet účastníkov zájazdu je pre všetky zájazdy stanovený individuálne a uvedený v informáciách o zájazde. Ak CK BELKY zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť objednávateľovi písomne oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr 7 pracovných dní pred začiatkom zájazdu.

3/ CK BELKY si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností, ako sú prírodné katastrofy, vojnové konflikty a politické nepokoje. Záväzok CK BELKY zrealizovať dohodnutý zájazd zaniká nemožnosťou plnenia.

4/ Ak CK BELKY odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy podľa ods. 1, má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK BELKY na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak CK BELKY môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, je CK BELKY povinná tento rozdiel objednávateľovi bezodkladne vrátiť.

5/ Ak CK BELKY zruší zájazd z iných dôvodov ako sú uvedené ods. 3) v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom jeho začiatku, objednávateľ má právo na primeranú náhradu škody.

6/ Ak po začiatku zájazdu CK BELKY neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas, alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v zmluve, je CK BELKY povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami.

7/ Ak služby podľa ods. 6 nemožno zabezpečiť, alebo ich objednávateľ neprijme, je CK BELKY povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu. V prípade, že súčasťou zájazdu je aj doprava, je CK BELKY povinná poskytnúť objednávateľovi dopravu späť na miesto odchodu alebo na iné miesto návratu, ktorým objednávateľ súhlasí, vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý zmluvne, je CK BELKY povinná buď vrátiť rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady, alebo rozdiel ceny uhradiť z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady.

8/ Na základe individuálneho želania objednávateľa je CK BELKY pripravená, pokiaľ je to možné, urobiť zmeny podmienok dohodnutých v zmluve o zájazde. Vykonanie takýchto zmien podlieha zaplateniu poplatku vo výške 20,- EUR za jednu zmenu a to v prípade ak ide zmenu osôb, termínu, nástupného miesta, typu ubytovacieho zariadenia a pod. V prípade takejto zmeny požadovanej v lehote kratšej než 45 dní pred začiatkom zájazdu, je takáto zmena považovaná za odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa a objednávateľ je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvnú pokutu súlade s článkom VI. týchto Všeobecných podmienok.

9/ CK BELKY si po začatí zájazdu vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového programu z dôvodu zásahu vyššej moci, dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo z dôvodu mimoriadnych udalostí. V prípade, že po začatí zájazdu dôjde k preobsadeniu ubytovacej kapacity ubytovacieho zariadenia a bude nevyhnutné objednávateľa ubytovať v inom ubytovacom zariadení, CK BELKY poskytne náhradné ubytovanie v ubytovacom zariadení rovnakej alebo vyššej kategórie. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj na časť pobytu.

ČLÁNOK VI.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1/ CK BELKY môže pred začiatkom zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov zasiela CK BELKY preukázateľným spôsobom na poštovú alebo elektronickú adresu objednávateľa uvedenú v zmluve o zájazde. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom odoslania oznámenia.

2/ Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb bez udania dôvodu, ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa článku VI. ods. 4) týchto Všeobecných podmienok, z dôvodov porušenia povinností CK BELKY vyplývajúcich zo zmluvy.

3/ Oznámenie o odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný preukázateľne zaslať CK BELKY. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

4/ Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností CK BELKY, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy, je CK BELKY povinná bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť CK BELKY zmluvné pokuty.

5/ Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností CK BELKY, ktoré sú určené zmluvou, alebo ak CK BELKY odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK BELKY zmluvné pokuty. Výška zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb nasledovne:

– 50 a viac dní pred začatím zájazdu 50,- EUR za každú osobu a 100% letiskových nákladov,
– 50 až 32 dní pred začatím zájazdu 60% z vopred stanovenej celkovej ceny a 100% letiskových nákladov,
– 31 až 22 dní pred začatím zájazdu 80% z vopred stanovenej celkovej ceny a 100% letiskových nákladov,
– 21 až 15 dní pred začatím zájazdu 90 % z vopred stanovenej celkovej ceny a 100% letiskových nákladov,
– 14 a menej dní pred začatím zájazdu 100% z vopred stanovenej celkovej ceny a 100% letiskových nákladov.

6/ Do celkovej ceny zájazdu sa pre výpočet zmluvnej pokuty nezapočítava výška zaplateného poistenia. Výška zmluvnej pokuty pri zrušení už uzatvoreného poistenia sa vypočíta podľa predpisov príslušnej poisťovne.

7/ V prípade stornovania zájazdu, ktorého súčasťou je letenka na pravidelnej linke, sa zmluvná pokuta za stornovanie letenky vypočíta podľa podmienok príslušnej leteckej spoločnosti.

8/ Ak nenastúpi zákazník na zájazd, pobyt, alebo nevyčerpá službu cestovného ruchu bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy o zájazde, alebo z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa článku IV. ods. 1) písm. g) týchto Všeobecných podmienok, je povinný uhradiť 100% z vopred stanovenej celkovej ceny.

9/ Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní.

10/ CK BELKY má právo jednostranne si započítať zmluvnú pokutu voči zaplatenej cene objednaných služieb. CK BELKY je zároveň povinná vrátiť bezodkladne objednávateľovi zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy.

11/ V prípade čiastočného storna ubytovania jednej osoby z viacerých uvedených na zmluve sa zmluvná pokuta rovná sume vyplývajúcej z rozdielu pôvodnej ceny zájazdu a ceny zájazdu podľa nového zloženia osôb. V prípade storna dopravných služieb sa vypočíta zmluvná pokuta podľa článku VI. ods. 5) týchto Všeobecných podmienok.

ČLÁNOK VII.
REKLAMAČNÝ PORIADOK, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

1/ V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu. Zákazník je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u
povereného zástupcu CK BELKY tak, aby mohla byť vykonaná okamžitá náprava. Zástupca CK BELKY je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v rámci svojej kompetencie.

2/ Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a vykonať nápravu, spíše zástupca CK BELKY s klientom písomný záznam s označením zájazdu, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Záznam podpíše zástupca CK BELKY alebo dodávateľ služby a reklamujúci, ktorý dostane jeden exemplár písomného záznamu.

3/ Svoje nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť v CK BELKY bezodkladne, najneskôr však jedného mesiaca od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy.

4/ Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CK BELKY povinná odpovedať písomnou formou a to najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.

5/ CK BELKY zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť CK BELKY alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. CK BELKY nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si zákazník objedná na mieste u sprievodcu, hotela alebo inej organizácie.

6/ Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CK BELKY (vis major) alebo okolnosti na strane zákazníka, na základe ktorých zákazník úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a CK BELKY zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb. Odchody a príchody a ubytovanie sa v hoteli môžu byť realizované aj v neskorých nočných alebo skorých ranných hodinách.

7/ CK BELKY upozorňuje na prípadné meškanie dopravných prostriedkov a na možnosť jeho vzniku z dôvodov problémov v cestnej premávke a na hraničných prechodoch, preplnených vzdušných koridorov, z dôvodov nepriaznivého počasia, príp. z technických a prevádzkových dôvodov. CK BELKY zodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť následkom meškania dopravného prostriedku len do výšky medzinárodne platných štandardov. Pri zájazdoch s leteckou, alebo autobusovou dopravou je prvý a posledný deň zájazdu určený na prepravu.

8/ CK BELKY nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená zákazníkom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

9/ Objednávateľ, ktorý použije vlastnú dopravu, je sám zodpovedný za dodržanie termínu nástupu a ukončenia pobytu, ktorý CK BELKY uvádza v informáciách o zájazde.

10/ Za riadne poskytnutie dopravy sa považuje aj poskytnutie dopravy so zmenenou trasou, zmenenými prestupnými miestami aj s prípadným časovým nesúladom jednotlivých liniek, ak k uvedeným vynúteným zmenám prišlo bezprostredne pred zájazdom alebo počas trvania zájazdu. CK BELKY sa však zaväzuje dodržať dohodnutý druh dopravy, zmeniť ho len vo výnimočných prípadoch na náklady CK, a v prípade poskytnutia lacnejšej dopravy, vráti CK cenový rozdiel objednávateľovi bezodkladne po návrate.

11/ Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb sú v nevyhnutných prípadoch možné. Ide najmä o zmeny miesta odchodu, príchodu, trasy, dopravnej spoločnosti, medzi zastávky, typu dopravných prostriedkov, prepravných časov, termínu odchodu, programu počas poznávacieho zájazdu a pod. ak k uvedeným vynúteným zmenám prišlo bezprostredne pred zájazdom alebo počas trvania zájazdu. V prípade vyššie uvedených zmien bude CK BELKY bezodkladne informovať objednávateľa.

12/ Pri posudzovaní počtu dní zájazdu treba počítať s tým, že do prvého a posledného dňa čerpania služieb v rôznej miere zasahujú dopravné a ubytovacie služby. Aj v prípade obsadenia izby v skorých ranných hodinách sa predchádzajúca noc počíta ako poskytnuté ubytovanie.

13/ Zmeny letových časov sa môžu uskutočniť aj krátko pred plánovaným odletom. V prípade omeškania resp. skoršieho odletu alebo príletu lietadla vzniká objednávateľovi právo na kompenzáciu za dobu čakania na letisku alebo nevyčerpané služby súvisiace s pobytom v rozsahu medzinárodne platných predpisov, pričom náhradné plnenie poskytuje letecká spoločnosť.

14/ Každý zákazník je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky ako aj predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny, do ktorej cestuje, resp. cez ňu prechádza. CK BELKY nenesie zodpovednosť za prípadné problémy vzniknuté neudelením víza alebo chybnými úkonmi zákazníka. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním vyššie uvedených predpisov sú na ťarchu zákazníka.

ČLÁNOK VIII.
CESTOVNÉ POISTENIE

1/ Súčasťou ponuky CK BELKY je komplexné cestovné poistenie pre účastníkov zájazdu. V rámci rozsahu komplexného cestovného poistenia je o.i. zahrnuté aj poistenie pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde v prípade nehody alebo ochorenia. Obsah a cena komplexného cestovného poistenia sú uvedené v zmluve o zájazde, presný rozsah krytia a podmienky sú uvedené v informáciách poisťovacej spoločnosti, ktoré objednávateľ dostane od CK BELKY.

2/ Poistný vzťah vzniká priamo medzi účastníkom zájazdu a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k účastníkovi zájazdu a CK BELKY neprináleží posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

ČLÁNOK IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1/ Platnosť týchto Všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované CK BELKY po 02.01.2024, ak nie je cestovnou kanceláriou BELKY stanovený, či vopred dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinností inak, a to vždy písomnou formou.

2/ Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v informáciách na oficiálnej internetovej stránke, katalógu a cenníku CK BELKY o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym k 02.01.2024 a CK BELKY si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom.

3/ Podpisom zmluvy o zájazde alebo zaslaním záväznej objednávky prostredníctvom webového sídla udeľuje objednávateľ súhlas CK BELKY ako aj ňou určeným osobám so spracovaním osobných údajov uvedených v zmluve o zájazde za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a zákonom č. 122/2013 Z.z., a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a CK BELKY, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK BELKY a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny pobytu resp. tranzitu výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa. Odvolanie súhlasu je možné po ukončení zmluvného vzťahu alebo jeho naplnení. Odvolanie súhlasu sa netýka tých osobných údajov, ktoré je povinné CK BELKY archivovať na základe osobitných zákonov alebo nariadení. Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto zmluvy udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve o zájazde. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzavretia zmluvy o zájazde.

4/ Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde alebo zaslaním záväznej objednávky prostredníctvom webového sídla, že sú mu Všeobecné podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.

V Žihárci, dňa 2.1.2024
Cestovná kancelária BELKY